Lenke til artikkelinnhald - Sommarjobb i Ferieklubben Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Sjukepleiar – 60..
- Kommunejordmor –..
- Barnevernkonsule..
- Ledige sjukeplei..
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Sommarjobb i Ferieklubben


OBS! Denne artikkelen er henta frå arkivet og er gått ut på dato. Innhaldet kan difor vera utdatert.


Utskriftsvenleg side Lagt ut 9. februar 2017 kl. 12:02 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Har du lyst på ein aktiv sommarjobb saman med barn?


Sak. 17/248

Me søkjer etter ein leiar og 3 assistentar til Ferieklubben sommaren 2017. Kulturkontoret skipar til ferieklubb for barn i vekene 26, 27 og 32. Klubben har base i Norheimsund og er
open for barn i alderen 6 – 10 år.

Hovudoppgåver:
Leiaren har hovudansvar for å leggje til rette og planleggje aktivitetar knytt til klubben med
fokus på opplevingar i nærmiljøet. Både leiar og assistentar har ansvar for gjennomføring av
aktivitetane saman med borna.

Kvalifikasjonar:
•Det er ynskjeleg at den som søkjer på stillinga som leiar har utdanning på høgskulenivå
•Dersom det ikkje kjem inn søkjarar med høgskuleutdanning til leiarstillinga, kan det verta
aktuelt å tilsetja fagarbeidar med relevant erfaring
•Me ynskjer at søkjarane har erfaring frå arbeid med born. Dei som vert tilsett i stillingane
må legge fram politiattest ved tilsetjing (skal ikkje vere med i søknaden)
•Søkjarar må vera fylt 18 år og bør ha førarkort kl. B
•Du må like å vera saman med born og kunne takla ulike utfordringar

Vil du vita meir om sommarjobben, ta kontakt med:
Kulturkontoret v/ Mary Ann Sørheim tlf 56 55 69 06 / 954 07 710

Ferievikarar i Kvam herad vert løna etter sentral tariffavtale.

Søknadsfrist: 19. mars 2017

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.Generell informasjon:
Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.

Søknadssenter


Sjukepleiar – 60 % vikariat

15. november 2017 kl. 15:30 - Anne Vestrheim
Søkjer du nye utfordringar? Spennande sjukepleiarvikariat ved Kvam Rehabilitering og behandlingsavdeling vert ledig frå mars 2018

Kommunejordmor – 1 års vikariat

15. november 2017 kl. 15:20 - Anne Vestrheim
Kvam helsestasjon- og skulehelseteneste er organisert i Kvam familie- og læringssenter under Oppveksteininga. Me har ansvar for helsestasjon- og skulehelseteneste inkludert jordmorteneste. Det er helsestasjonar i Ålvik, Øystese, Norheimsund og Strandebarm. Jordmorkontoret er sentralt plassert i heradet ved Norheimsund helsestasjon. I samband med skulehelsetenesta er me fordelt på 6 barneskular, to ungdomskular og tre vidaregåande skular, og me har ansvar for helsestasjon for flyktningar, ungdom og reisevaksine.

Barnevernkonsulent/sakshandsamar – 1 års vikariat

15. november 2017 kl. 15:00 - Anne Vestrheim
Spennande jobbtilbod med barn/unge og familiar i Hardanger:

Ledige sjukepleiarstillingar i Nattevaktsteamet

14. november 2017 kl. 14:50 - Anne Vestrheim
Me søkjer sjukepleiararar til Nattevaktsteamet i Øystese


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no