Lenke til artikkelinnhald - Rektor - Kvam ungdomsskuleLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Rektor..
- Fagansvarleg for..
- Leiar ved Kvam r..
- Sjukepleiar i 80..
- Vernepleiar i 10..
- Sjukepleiar i 50..
- Brannkonstabel -..
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Rektor - Kvam ungdomsskule


OBS! Denne artikkelen er henta frå arkivet og er gått ut på dato. Innhaldet kan difor vera utdatert.


Utskriftsvenleg side Lagt ut 11. mai 2017 kl. 12:00 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Kvam har to fådelte barneskular, ein kombinert skule, to større barneskular og ein ungdomsskule. Kvam ungdomsskule har 249 elevar. Skulen har nye, moderne, trivelege og tenlege læringslokale. Skulen ligg sentrumsnært, nær vidaregåande skule i Øystese, og har eit unikt uteområde med fjord, fjøre, skog, fjell og idrettsbane lett tilgjengeleg.

Sak. 17/603

Stillinga som rektor, p.t. ved Kvam ungdomsskule er ledig frå 1.8.17.

Rektor og tre avdelingsleiarar utgjer leiarteamet ved skulen. Rektor har ansvar for den totale drifta av skulen: pedagogisk, administrativt og økonomisk, medan avdelingsleiarane leier kvart sitt trinn. Målet er tydeleg pedagogisk leiing, å vera tett på i det pedagogiske og relasjonelle arbeidet, utvikla skulen som lærande organisasjon gjennom teamarbeid og å ha heilskapleg syn på leiing. Leiinga arbeider tett med tenestene i Kvam Familie- og læringssenter (KFL), der helsesøster, psykolog, PPT, prosjekt LOS for ungdom og utekontakt har faste dagar på skulen.

Me har som mål at Kvammaskulen skal vere ein god stad å læra og ein god stad å vera, og me har fokus på tryggleik og trivsel for alle. Skuleeigar, skuleleiarar og medarbeidarar står saman om elevane si læring og trivsel. Alle barnehagar og skular deltek i felles utviklingsarbeid gjennom LP-modellen, med fokus på læringsmiljø og pedagogisk analyse.

Som rektor må du:
• ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar , jf Opplæringslova § 9-1
• kunna leia og motivera til fagleg og pedagogisk utviklingsarbeid
• sørgja for at skulen vert driven i samsvar med politiske vedtak og rammer
• ha god økonomisk styring og kan finna gode løysingar innan tildelte rammer

Me ønskjer ein rektor som:
• har rektor/leiarutdanning
• kan utvikla teamarbeid og skulen som lærande organisasjon
• har evne til å inspirera, rettleia, tenkja nytt og jobba målretta med utfordringar
• har god kommunikasjonsevne, relasjonelt, skriftleg og munnleg
• har fagleg-pedagogisk kompetanse og erfaring frå ungdomsskule
• kan setja i verk og driva utviklingsprosessar på ein motiverande måte

I Kvam herad legg me vekt på at leiarar skal:
• gje tydeleg retning
• vera konstruktive
• visa endringsvilje
• bruka tid på leiing
• ha resultatfokus

Politiattest vil bli kravd i samband med tilsetjing jfr. Opplæringslova §10.9

I Kvam herad nyttar me felles leiarverktøy:
• leiar- og medarbeidarskapshjulet
• 10-faktorundersøking og mestringsorientert leiarskap
• lean-filosofi og metodikk

Me tilbyr:
• godt arbeidsmiljø og teamkultur
• sterke fagmiljø
• spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
• løn etter avtale
• gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår

Nærmare opplysningar om stillinga får du ved å kontakta:
Leiar for barnehage og skule Beate Gauden 56553058/90591182 eller rektor Frode Sandven 47816900.

Søknadsfrist: 28. mai 2017

Søknaden skal sendast via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.Generell informasjon:
Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.

Søknadssenter


Rektor

5. juli 2017 kl. 12:05 - Anne Vestrheim
Vil du vera med å utvikla Kvammaskulen?
Kvam er ein vakker kommune i Hardanger, med kort reiseveg over Kvamskogen til Bergen. I 2013 vann heradet pris som Noregs mest attraktive stad. Her bur 8500 glade og inkluderande kvemmingar.

Kvam har to fådelte barneskuler, ein kombinert skule, to større barneskuler og ein ungdomsskule. Strandebarm skule er kombinert skule 1-10, med 110 elevar. Skulen har nye, moderne, trivelege og tenlege læringslokale, og har eit unikt uteområde med fjord, fjøre, skog, fjell og idrettsbane lett tilgjengeleg.

Me har ledig skuleleiarstilling:

Fagansvarleg for vedlikehald av bygg

22. juni 2017 kl. 15:35 - Anne Vestrheim
Vil du verta vår nye fagansvarlege for vedlikehald av bygg? Avdelinga innan FDV bygg i Kvam herad er delt i forvaltning, drift, vedlikehald, reinhald, tekniske anlegg og utvikling. Bygg og eigedomsdrift er knytt til Teknisk eining, med totalt ca.50 tilsette. Denne stillinga har ansvar for planlegging og gjennomføring av vedlikehald på ca. 65.000m2 BRA med bygningsmasse, samt enkel prosjektering og byggeleiing. Då vår dyktige vedlikehaldsleiar snart pensjonerer seg, søkjer me no etter ein erstattar.

Leiar ved Kvam rehabiliterings- og behandlingsavdeling

22. juni 2017 kl. 15:30 - Anne Vestrheim
Søkjer du nye utfordringar? Spennande leiarstilling ledig.

Sjukepleiar i 80 % stilling

22. juni 2017 kl. 15:15 - Anne Vestrheim
Vil du bli med på laget? Me søkjer etter ny sjukepleiarkollega.

Vernepleiar i 100 % vikariat

22. juni 2017 kl. 15:10 - Anne Vestrheim
I Kalhagen bufellesskap søkjer me etter vernepleiar til ledig vikariat.

Sjukepleiar i 50 % stilling

22. juni 2017 kl. 15:04 - Anne Vestrheim
Me søkjer ny sjukepleiarkollega til ledig stilling ved avdeling "Firkløveren" i sone Norheimsund.

Brannkonstabel - ledige stillingar i Kvam brann- og redningsteneste

7. juni 2017 kl. 14:40 - Anne Vestrheim
LogoKvam brann- og redningsteneste er organisert med deltidspersonell tilknytt brannstasjonane på Oma, i Norheimsund, Øystese og i Ålvik. Oma har ikkje vaktordning, men heile styrken vert kalla ut ved varsling. I samband med høgtider og feriar vert styrken organisert med vakt. Beredskapsområdet er ytre del av heradet, frå Ljones til grensa mot Kvinnherad og mot Fusa. Styrken er pr. i dag på 11 personar. Norheimsund og Øystese har kontinuerleg dreiande vaktordning. Beredskapsstyrken er organisert med 5 vaktlag, kvart på 5 personar. Styrken er pr. i dag på 24 personar. Beredskapsområdet er midtre del av heradet – avgrensa mot vest til grensa mot Samnanger. For Ålvik har Kvam sløkkjeavtale med Elkem Bjølvefossen A/S, utan vaktordning, men heile styrken vert kalla ut ved varsling. Beredsskapsområdet er indre del av heradet, frå Fykse til grensa mot Granvin. Styrken er pr. i dag på 16 personar.


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no