Lenke til artikkelinnhald - NyhendeLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Kommuneplanen si..
- Boset vert henta..
- Melding om oppst..
- SMS-varsling for..
- Kulturprisen 201..
- Nye skjema for k..
- Innsamling av ar..
- Pris- og gebyrhe..
- Kvam herad tilby..
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Kommuneplanen sin arealdel er klar til første handsaming

Utskriftsvenleg side Lagt ut 22. september 2017 kl. 15:25 av Trond Inge Brakestad

Eit omfattande og viktig arbeid har no nådd ein milepæl. Den nye arealdelen til kommuneplanen skal til politisk handsaming for fyrste gong.


framsidebilete


Kommuneplanen er ein overordna og strategisk plan for utvikling av Kvam herad, og arealdelen er kartet som syner korleis areala på sjø og land skal forvaltast på ein berekraftig måte. Saman med plankartet er det laga juridiske føresegner som utdjuper og supplerer kartet, og planomtale som forklarer og grunngjev plangrepa. Det er òg laga konsekvensutgreiingar og ROS-analysar som set søkeljos på kva konsekvensar og farar planframlegget får for liv og helse, miljø, samfunn, folkehelse og økonomiske verdiar med meir.

Visjonen til Kvam herad er å "Skapa ei oppsiktsvekkjande framtid - Create a remarkable future", og hovudmålet er å "Vidareutvikla eit pulserande og sjølvstendig regionsenter som knyter saman Hardanger og Bergensregionen."

For å nærme seg målet er det i kommuneplanen formulert 5 viktige strategiområde som me meiner arealdelen bidreg til gode og framtidsretta løysingar for. Dei 5 strategiområda er:
- Stadutvikling
- Bustad
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Verdiskaping gjennom samarbeid
- Livskvalitet

Viktige datoar framover
- 27.09 vert planen presentert for Kvam formannskap
- 31.10 vert planen handsama av Kvam formannskap
- Frist for høyringsinnspel vert truleg i januar/februar 2018, men dette vil det kome meir informasjon om etter at planen er handsama.

Presentasjon av plankart
Plankartet er no tilgjengeleg i kommunen si kartløysing webinnsyn

Her kan ein navigere i kartet og gjere seg kjent med administrasjonen sitt framlegg til arealbruk. Ein kan og slå av og på ulike kartlag (omsynssoner, faresoner, føremål mm) for at kartet skal verte lettare å forstå og lese.

Presentasjon av saksutgreiing og plandokument
(obs. store filer som kan ta litt tid å laste inn)

- Saksutgreiing Formannskapet 27.09
- Plankart
- Føresegner
- Planomtale
- Temakart frå kommunedelplan for Norheimsund
- Referat frå planforum 21.02.2017
- Konsekvensutgreiing og ROS-analyse
- Faresonekartlegging - Rapport frå NVE
- Konsekvensutgreiing for utviding av akvakulturlokalitetar - Rapport frå Rådgivande biologar på oppdrag for Lingalaks
- Risikovurdering av oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden - Rapport frå Safetec Nordic på oppdrag for Lingalaks

Lenke: http://felles


Boset vert henta tross konkurs i RenoNorden

20. september 2017 kl. 11:27 - Frank Tangen
Frå BIR har me fått denne informasjonen i samband med konkursen til RenoNorden, som er det selskapet som hentar boset i Kvam:

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan

15. september 2017 kl. 15:15 - Trond Inge Brakestad
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det kunngjort oppstart av reguleringsplan for gnr. 109, bnr. 7 m.fl., Gråskorv på Haukås i Strandebarm, Kvam herad.

SMS-varsling for avlesing av vassmålar

14. september 2017 kl. 11:50 - Maria Skeie
For å effektivisera innsamling av vassmålaravlesingar i fylgje reglementet, tar Kvam herad i bruk SMS-varsling. I veke 38 vil varsel bli sendt på SMS til din mobiltelefon viss me har registrert ditt nummer eller der du har registrert deg i offentlege register.

Kulturprisen 2017

6. september 2017 kl. 09:20 - Mary Ann Sørheim
Kvam herad ønskjer innspel til kven som skal få kulturprisen 2017.

Nye skjema for kulturtilskot

11. mai 2017 kl. 11:03 - Mary Ann Sørheim
Skal du eller laget ditt søkja kulturtilskot til ulike arrangement eller prosjekt, finn du søknadsskjema her: http://www.kvam.no/lag/samla/biblskule.asp?meny=kommunale_tilskot Informasjon: kontakt kulturkontoret v/ Mary Ann Sørheim 56 55 69 06/ 954 07 710 eller mars@kvam.kommune.no

Innsamling av arkivmateriale frå lag og organisasjonar

29. mars 2017 kl. 13:14 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne samla og arkivera dette materialet.

Pris- og gebyrhefte

5. januar 2017 kl. 08:56 - Anita Hesthamar
Prisar og gebyr for 2017 er klare.

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

12. juni 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velja mellom eFaktura, Avtalegiro eller ein kombinasjon av begge. Avtalen kan du enkelt oppretta her ved hjelp av BankID. Eventuelt kan du oppretta avtalen i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylla ut og senda inn vår svarkupong.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no