Lenke til artikkelinnhald - Ny søknadsrunde for kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanleggLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Kommuneplanen si..
- Boset vert henta..
- Melding om oppst..
- SMS-varsling for..
- Kulturprisen 201..
- Nye skjema for k..
- Innsamling av ar..
- Pris- og gebyrhe..
- Kvam herad tilby..
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Ny søknadsrunde for kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg


OBS! Denne artikkelen er henta frå arkivet og er gått ut på dato. Innhaldet kan difor vera utdatert.


Utskriftsvenleg side Lagt ut 18. november 2016 kl. 08:34 av Jon Nedkvitne
Frå og med 15. november 2016 er det opna for innlevering av søknadar om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for handsaming i 2017. Søknadsfristen i 2017 er 1. mars. Søknadar som vert motteken etter søknadsfristen, vert handsama i 2018. Søknadar skal leverast elektronisk på eige søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no.

  • Ordninga gjeld anlegg der byggearbeida er igangsatt etter 1. januar 2010.
  • Ordninga omfattar alle som søker om spelemidlar og oppfyller vilkåra for å motta spelemidlar gjennom Kulturdepartementet sine tilskotsordningar for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, med unntak av kommunar/fylkeskommunar og kommunale føretak. Spelemiddelsøknaden må vere i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilgast.
  • Anlegget må vere ferdigstilt før det kan søkast om kompensasjon. Rekneskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendast innan søknadsfristen.


Nærare om kompensasjonsordninga i 2017


Tildeling av kompensasjon forutset bevilgning frå Stortinget. Viss bevilgninga ikkje rekk til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortninga vere lik for alle godkjente søknadar.

Kulturdepartementet har fastsatt "Bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2017". Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ordninga og vil handsame mottekne søknadar på grunnlag av regelverket.

Ordninga omfattar alle som oppfyller vilkåra for å motta spelemidlar til idrettsanlegg, med unntak av kommunar/fylkeskommunar og kommunale føretak. Det kan søkast om kompensasjon knytt til dei anleggselement som er berettiga tilskot frå spelemidla.

Det skal søkast på grunnlag av anleggsrekneskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er same rekneskapen som vert lagt til grunn for utbetaling av spelemiddeltilskot. Det er kommunen sin revisor som skal gjennomgå og kontrollere rekneskapen. Kontroll av rekneskap for anlegg med spelemiddeltilskot inntil kr 200 000 kan utførast av annan revisor, til dømes organisasjonen sin revisor. Viss søkar er eit aksjeselskap med revisjonsplikt, kan anleggsrekneskapen kontrollerast av selskapet sin revisor. Om krav til rekneskap og kontroll av rekneskap, sjå "Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet", kapittel 5.

Relaterte dokument
Kommuneplanen sin arealdel er klar til første handsaming

22. september 2017 kl. 15:25 - Trond Inge Brakestad

Eit omfattande og viktig arbeid har no nådd ein milepæl. Den nye arealdelen til kommuneplanen skal til politisk handsaming for fyrste gong.

Boset vert henta tross konkurs i RenoNorden

20. september 2017 kl. 11:27 - Frank Tangen
Frå BIR har me fått denne informasjonen i samband med konkursen til RenoNorden, som er det selskapet som hentar boset i Kvam:

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan

15. september 2017 kl. 15:15 - Trond Inge Brakestad
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det kunngjort oppstart av reguleringsplan for gnr. 109, bnr. 7 m.fl., Gråskorv på Haukås i Strandebarm, Kvam herad.

SMS-varsling for avlesing av vassmålar

14. september 2017 kl. 11:50 - Maria Skeie
For å effektivisera innsamling av vassmålaravlesingar i fylgje reglementet, tar Kvam herad i bruk SMS-varsling. I veke 38 vil varsel bli sendt på SMS til din mobiltelefon viss me har registrert ditt nummer eller der du har registrert deg i offentlege register.

Kulturprisen 2017

6. september 2017 kl. 09:20 - Mary Ann Sørheim
Kvam herad ønskjer innspel til kven som skal få kulturprisen 2017.

Nye skjema for kulturtilskot

11. mai 2017 kl. 11:03 - Mary Ann Sørheim
Skal du eller laget ditt søkja kulturtilskot til ulike arrangement eller prosjekt, finn du søknadsskjema her: http://www.kvam.no/lag/samla/biblskule.asp?meny=kommunale_tilskot Informasjon: kontakt kulturkontoret v/ Mary Ann Sørheim 56 55 69 06/ 954 07 710 eller mars@kvam.kommune.no

Innsamling av arkivmateriale frå lag og organisasjonar

29. mars 2017 kl. 13:14 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne samla og arkivera dette materialet.

Pris- og gebyrhefte

5. januar 2017 kl. 08:56 - Anita Hesthamar
Prisar og gebyr for 2017 er klare.

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

12. juni 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velja mellom eFaktura, Avtalegiro eller ein kombinasjon av begge. Avtalen kan du enkelt oppretta her ved hjelp av BankID. Eventuelt kan du oppretta avtalen i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylla ut og senda inn vår svarkupong.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no