Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Eigedomsforvaltning - grunn

Utskriftsvenleg side Lagt ut 1. mars 2017 kl. 13:11 av Trude Birknes Buene
1. Tenestedefinisjon
Utarbeiding av dokument, avtalar, økonomisk oppgjer m.m.

2. Kva omfattar tenesta
 • Kjøp og sal av grunn til ulike offentlege/private føremål der Kvam herad er eigar, t.d.:
  Areal for framtidig bustad-/industriplanlegging
  Friområde/utmark
  Vegar, parkeringsplass
 • Avtalar om grunn, t.d. leigeforhold, vegrettar
 • Grunnerverv, ekspropriasjon

  3. Kven får tenesta
 • Dei som kjøper/sel grunn av/til Kvam herad eller inngår avtalar med heradet om leige av grunn
 • Dei som har - eller skal kjøpe - eigedom i Kvam, og der heradet har interesser i tilknyting til eigedomen

  4. Korleis få tenesta
  Kontakt avdelinga Avtale og analyse i Stabseininga, gjerne via Fellessekretariatet.

  5. Sakshandsamingstid
 • Ingen sakshandsamingsfristar
 • Skriftleg søknad/spørsmål sendast pr e-post eller brev
 • Evt leggje ved relevante dokument

  6. Kva kan eg forventa av dei tilsette
 • At eg blir møtt på ein respektfull og høfleg måte.
 • At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast.

  6. Pris / kostnad
 • Førespurnader er gratis
 • Gebyr kan verte aktuelt avhengig av type sak

  7. Heimelsgrunnlaget for tenesta
 • Forvaltningslova, offentleglova, reglar om offentlege anskaffingar og EØS-reglar
 • Kommuneplan for Kvam, arealdelen, vedtak HST-sak 058/06, 13.06.2006
 • Kommunedelplan for Norheimsund Vest, vedtak HST-sak 014/03, 11.02.2003
 • Kommunedelplan for Kvamskogen, vedtak HST-sak 083/11, 06.09.2011
 • Gjeldande reguleringsplanar, disposisjonsplanar og utbyggingsplanar for det aktuelle område

 • Heradet kan ikkje innfri forventningane i søknaden eller avtaleutkastet når tiltaket kjem i konflikt med gjeldande lovverk, statlege retningsliner, naboar sine rettar og juridisk bindande planar.

  8. Klage
  Det kan klagast på enkeltvedtak. Klagefrist er 3 veker. Skriftleg klage skal stilast til fylkesmannen, men sendast Kvam herad. Klagen vert avgjort av fylkesmannen om den ikkje vert teken til fylgje i heradet.

  11. Praktiske opplysningar
 • Opningstider rådhuset 09.00 – 15.00 mand - fred
 • Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
 • Telefonnummer: 56 55 30 00 - Fax: 56 55 30 01
 • E-post: postmottak@kvam.kommune.no
 • Internettadresse: www.kvam.kommune.no
 • Ajourholdt av avdeling for Avtale og analyse

  Epost: trubue@kvam.kommune.no • Legevakt 116117


  ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


  FACEBOOK Facebook

  Godkjent HTML 4.01 Transitional
  Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no